به منظور گسترش روح اخوت  و اتحاد و همبستگی بین مذاهب اسلامی شیعه و سنی و همچنین   ترویج فرهنگ و تعلیمات اسلامی در پاکستان موسسه البصیره در راستای رسیدن به اهداف عالیه ذکر شده تاسیس شد . متاسفانه در عصر حاضر و در کشور پاکستان با گذشت زمان عمل به اصول اسلامی کمرنگتر از قبل می شود به همین دلیل بقای این کشور با چالشهایی مواجه شده است . کشوری که پایه و اساس آن در پرتوی هدایت الهی  می بایست از نیروهای انسانی استفاده بهینه ای شود  ، متاسفانه رشد تعصب ، فرقه گرایی ، شخصیت پرستی  بر رشد و توسعه این کشور سایه سنگینی افکنده است .
بنابراین نیاز هست تا هر چه سریعتر با مطالعه مشکلات حقیقتی اسلام در راستای فروغ تعلیمات اسلامی و در جهت حل آن تلاش شود و در این راستای تبادلات و رایزنی های دقیق و برادرانه بین مذاهب تشیع و تسنن صورت گیرد . با توجه بر ضرورت انجام اقدامات در راستای اهداف ذکر شده موسسه البصیره با همت و تلاش برخی از تلاشگران در حوزه علوم اسلامی و علوم روز دنیا تاسیس شد. 

اهداف این موسسه به شرح زیر است : 

1) نشر و ترویج تعلیمات اسلامی 
2) مقابله با هر نوع تعصب ، فرقه گرایی و شخصیت پرستی 
3) احیای پیغام انسانی دین مبین اسلام برای جوامع مختلف اسلامی 
4) ضرورت مطاله و تحقیق علمی مشکلات و چالشهای نو ظهور و پرداختن به راهکارها در عصر حاضر 
5) مطالعه مشکلات و مسائل پاکستان و تلاش برای حل علمی بر اساس اصول تحقیقی- پژوهشی
6) همکاری با دیگر سازمانها و نهادهای مردمی و دولتی در جهت رشد توسعه اجتماعی 

در برنامه های موسسه البصیره این موارد گنجانیده شده است.

1) زمینه سازی مناسب در جهت تقویت و رشد کشور مسلمان نشین پاکستان 
2) زمینه سازی برای ایجاد وحدت و همبستگی بین مذاهب اسلامی
3) کمک مادی و معنوی به موسسات و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی با محوریت تقویت وحدت اسلامی
4) هماهنگی و ایجاد پل بین علوم اسلامی و علوم روز دنیا و ایجاد زمینه برای تبادل دیدگاهها بین این دو گروه 
5) ارتباط با اهل علم و دانش