دکتر ناصر رضا زیدی استاد فلسفه و مدیر بخش تحقیقات شورای عقیدیتی اسلامی هستند . ایشان مدیر سابق بخش تحقیقات دانشگاه بین الملی اسلامی بوند و بعنوان استاد میهمان در یک دانشگاه آلمان نیز فعالیت داشته است عضو شورای مشورتی البصیره می باشند و در رشد تو توسعه البصیره نشق مهمی داشته اند .