• نشر و ترویج تعلیمات اسلامی
  • مقابله با هر نوع تعصب ، فرقه گرایی و شخصیت پرستی
  • احیای پیغام انسانی دین مبین اسلام برای جوامع مختلف اسلامی
  • ضرورت مطاله و تحقیق علمی مشکلات و چالشهای نو ظهور و پرداختن به راهکارها در عصر حاضر
  • مطالعه مشکلات و مسائل پاکستان و تلاش برای حل علمی بر اساس اصول تحقیقی

همکاری با دیگر سازمانها و نهادهای مردمی و دولتی در جهت رشد توسعه اجتماعی