مجله پیام که از سوی موسسه تحقیقاتی البصیره منتشر می شود در میان دوستداران علم و ادب از جایگاه ممتازی برخوردار است . این مجله چندین بار از سوی نهادهای گوناگون دولتی و غیر دولتی جوایزی نیز دریافت کرده است . در این مجله همه فرقهای مختلف اسلامی میتوانند دیدگاه و نقطه نظرات خود را آزادانه بیان کنند . در مجله پیام علاوه بر موضوعات تحقیقاتی به موضوعات مذهبی ، آخرین تحولات منطقه ای و اتحاد بین المسلمین نیز می پردازد . خوانندگان و علاقه مندان مجله پیام را طبقات مختلف اجتماعی با افکار و عقاید گوناگون تشکیل می دهند . مجله پیام در واقع اهداف بزرگ موسسه البصیره که همانا اتحاد و همبستگی بین مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه های جهان استکبار و ارائه چهره ای خوب از دین مبین اسلام است برای جهانیان بازگو می کند. خوانندگان با قرائت این مجله می توانند از آخرین تحولات منطقه ای نیز باخبر شوند.