حروف مقطعات

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


مطالعه و تحلیلی درباره حروف مقطعات

حروف مقطعات در قرآن کریم حروفی رمزدار است که خداوند در ابتدای برخی از سوره ها آورده است . از صدر اسلام تا کنون مفکران و دانشمندان علوم اسلامی تلاش فراوانی کرده اند تا به راز این حروف اسرار آمیز پی ببرند . در این کتاب اقای ثاقب اکبر تحلیل و نقطه نظرات علمی خود را درباره ماهیت این حروف ارائه کرده است.

برخی ازمحققین این حرف را نشانه و معجزات خداوند می دانند . به گفته آنها خداوند تمامی معانی سوره ای که با حروف مقطعات آغاز شده است را در آن حروف جای داده است . 29 سوره از سوره های قرآن کریم با حروف مقطعات شروع میشود . مصنف سعی کرده است نظرات صاحبان عقل و خرد را در دوران متقدمین و متاخرین درباره رمز و راز حروف مقطعات یکجا جمع آوری کرده آنها را به صورت فصیح بیان کند .