خطبات مطہری

زیر طبع

البصیره ٹرسٹ

2019-10-01

View Project


خطبه های مطهری

کتاب پانزده گفتار از شهید مرتضی مطهری از سوی سید ثاقب اکبر از فارسی به زبان اردو ترجمه شد . پروفسور فتح محمد ملک از محققان و پژوهشگران مشهور پاکستان پس از مطالعه این کتاب می گوید : از اثار مرتضی مطهری میتوان اینچنین استنباط کرد که وی متعلق به یک فرقه یا یک کشور نیست بلکه افکار ایشان تمام جهان را در بر می گیرد .