اسلام ایک زاویه نگاه

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


اسلام در یک زاویه نگاه

این کتاب شامل مقالات متعدد تحقیقی پژوهشی درباره اسلام توسط سید ثاقب اکبر قلم فرسایی شده است. ماهیت دین ، معارف بنیادی دین ، اسلام و انسان ، اسلام و عقل ، حقوق ، اخلاق ، اجتهاد ، اسلام و ریاست از موضوعات این کتاب است.