معرفی

از نظر ما مشکل اساسی انسانها عدم رابطه با خدا و جهان ماورای طبیعه است . باید این رابطه احیاء شود و مورد توجه قرار بگیرد . باید با هر نوع موانع که جلوی این ارتباط را می گیرد اقدامات جهادی صورت گیرد .تعصبهای دینی ، قومی و فرقه ای عامل اصلی جدایی و سرگردانی انسانها در نظام هستی و قرار گرفتن در مسیر سراشیی و سقوط است . کسانی که ادعای پیروی از انبیاء می کنند از مسیر این انسانهای برگزیده الهی منحرف شده اند و به جای خدا بت هایی را در ذهن خود پرورش داده و آن را پرستش می کنند و از خدا جز اسم چیز دیگری باقی نمانده است. دین به یک عامل شخصی تبدیل شده است. اهداف اجتماعی دین دیگر دنبال نمی شود . باید تلاشهای همه جانبه در جهت حاکمیت احکام الهی در جوامع بشری صورت گیرد تا مسیر سعادت بشر هموار شود . 
نظام طاغوتی برای اهداف شیطانی خود نظم نوین جهانی را تدوین کرده و از آن پیروی می کنند . از این طریق آنها انسانها را در محدوده جغرافیایی متعددی تقسیم کرده اند و حاکمان خودفروخته را بر این سرزمین ها مسلط کرده اند . نظامهای طاغوتی با یکدیگر به صورت منسجم عمل می کنند وبرای چپاول منابع طبیعی کشورهای مختلف از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کنند . 
بر اساس مطالعات علمی صورت گرفته در کتب دیگر ادیان ابراهیمی ، احکام الهی در جای جای آنها دیده می شود اما دین اسلام کامل ترین دین به شمار می آید که بدون تحریف به دست ما رسیده است و این معجزه ای بزرگ برای بشریت است . 
هر چند مسلمانان به فرقه های مختلف تقسیم شده اند لکن اما اشتراکات عمیقی نیز دارند. شاید به همین دلیل است که قدرتهای طاغوتی و استکباری در جهت تضعیف جهان اسلام  کوشش می کنند . 

تأسیس البصیره

به منظور گسترش روح اخوت  و اتحاد و همبستگی بین مذاهب اسلامی شیعه و سنی و همچنین   ترویج فرهنگ و تعلیمات اسلامی در پاکستان موسسه البصیره در راستای رسیدن به اهداف عالیه ذکر شده تاسیس شد . متاسفانه در عصر حاضر و در کشور پاکستان با گذشت زمان عمل به اصول اسلامی کمرنگتر از قبل می شود به همین دلیل بقای این کشور با چالشهایی مواجه شده است . کشوری که پایه و اساس آن در پرتوی هدایت الهی  می بایست از نیروهای انسانی استفاده بهینه ای شود  ، متاسفانه رشد تعصب ، فرقه گرایی ، شخصیت پرستی  بر رشد و توسعه این کشور سایه سنگینی افکنده است .
بنابراین نیاز هست تا هر چه سریعتر با مطالعه مشکلات حقیقتی اسلام در راستای فروغ تعلیمات اسلامی و در جهت حل آن تلاش شود و در این راستای تبادلات و رایزنی های دقیق و برادرانه بین مذاهب تشیع و تسنن صورت گیرد . با توجه بر ضرورت انجام اقدامات در راستای اهداف ذکر شده موسسه البصیره با همت و تلاش برخی از تلاشگران در حوزه علوم اسلامی و علوم روز دنیا تاسیس شد. 

 

اهداف این موسسه به شرح زیر است : 

1) نشر و ترویج تعلیمات اسلامی 
2) مقابله با هر نوع تعصب ، فرقه گرایی و شخصیت پرستی 
3) احیای پیغام انسانی دین مبین اسلام برای جوامع مختلف اسلامی 
4) ضرورت مطاله و تحقیق علمی مشکلات و چالشهای نو ظهور و پرداختن به راهکارها در عصر حاضر 
5) مطالعه مشکلات و مسائل پاکستان و تلاش برای حل علمی بر اساس اصول تحقیقی- پژوهشی
6) همکاری با دیگر سازمانها و نهادهای مردمی و دولتی در جهت رشد توسعه اجتماعی 

در برنامه های موسسه البصیره این موارد گنجانیده شده است 

1) زمینه سازی مناسب در جهت تقویت و رشد کشور مسلمان نشین پاکستان 
2) زمینه سازی برای ایجاد وحدت و همبستگی بین مذاهب اسلامی
3) کمک مادی و معنوی به موسسات و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی با محوریت تقویت وحدت اسلامی
4) هماهنگی و ایجاد پل بین علوم اسلامی و علوم روز دنیا و ایجاد زمینه برای تبادل دیدگاهها بین این دو گروه 
5) ارتباط با اهل علم و دانش