سید اسد عباس

سید اسد عباس

دبیر مؤسسه البصیره

اسد عباس دبیر موسسه البصیره و مدیر ماهنامه پیام است .ایشان از نویسندگان چیره دست و از تحلیلگران مسائل سیاسی و منطقه ای است که در شبکه سحر و شبکه اینترنتی اسلام آباد  و رادیو تهران حضوری فعال دارند . ایشان درباره عرفای پاکستان مقاله های گوناگون به رشته تحریر درآورده اند . وی مولف کتاب ”خاطرات من“و”جلوه مرشد سیدامام علی“ میباشد.