دست اندرکاران و شخصیتهای متعددی با موسسه پژوهشی البصیره همکاری نزدیک و تنگاتنگی دارند . بسیاری از این افراد در تهیه و انتشار ماهنامه پیام نقش مشاوره را دارند و نقطه نظرات و تجربیات خود را بیان می کنند. 


 

سید ثاقب اکبر نقوی

سید ثاقب اکبر نقوی

سید علی عباس نقوی

ڈاکٹر سید علی عباس نقوی