• زمینه سازی مناسب در جهت تقویت و رشد کشور مسلمان نشین پاکستان
  • زمینه سازی برای ایجاد وحدت و همبستگی بین مذاهب اسلامی
  • کمک مادی و معنوی به موسسات و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی
  • هماهنگی و ایجاد پل بین علوم اسلامی و علوم روز دنیا و ایجاد زمینه برای تبادل دیدگاهها بین این دو گروه
  • ارتباط بین اهل علم و دانش