اهداف این موسسه به شرح زیر است : 

1) نشر و ترویج تعلیمات اسلامی 
2) مقابله با هر نوع تعصب ، فرقه گرایی و شخصیت پرستی 
3) احیای پیغام انسانی دین مبین اسلام برای جوامع مختلف اسلامی 
4) ضرورت مطاله و تحقیق علمی مشکلات و چالشهای نو ظهور و پرداختن به راهکارها در عصر حاضر 
5) مطالعه مشکلات و مسائل پاکستان و تلاش برای حل علمی بر اساس اصول تحقیقی- پژوهشی
6) همکاری با دیگر سازمانها و نهادهای مردمی و دولتی در جهت رشد توسعه اجتماعی 
در برنامه های موسسه البصیره این موارد گنجانیده شده است 
1) زمینه سازی مناسب در جهت تقویت و رشد کشور مسلمان نشین پاکستان 
2) زمینه سازی برای ایجاد وحدت و همبستگی بین مذاهب اسلامی
3) کمک مادی و معنوی به موسسات و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی با محوریت تقویت وحدت اسلامی
4) هماهنگی و ایجاد پل بین علوم اسلامی و علوم روز دنیا و ایجاد زمینه برای تبادل دیدگاهها بین این دو گروه 
5) ارتباط با اهل علم و دانش