سوموار, 24 فروری 2020 07:27
این زمین در آن زمان پُربَلا
ناگہان چون زُلْزِلَتْ زِلْزَالَھَا

 

از درونش اَخْرَجَتْ اَثْقَالَھَا
باتعجب قال الانسان مالھا؟

مردگان خیزند بر پا کُلُّھُم 
تا ہمہ مردم یروا اعمالھم 


ہر  کہ   دارد     ذَرَّۃ   خیر  ا یَّرَہ
یا    کہ   آرد     ذرّۃ   شَرّ ایَّرَہ

آن زمان خورشیدِ تابانکُوِّرَتْ
کوہ ھای سخت و سنگین سُیِّرَتْ

آب ھا درکامِ دریا سُجِّرَتْ
آتشِ دوزخ بشدّت سُعِّرَتْ

چون در آن ھنگام جنت اُزْلِفَتْ
خود بداند ہر کسی مَا اَحْضَرَتْ

*ایک ایرانی شاعرحبیب چایچیان کا کلام ہے


* * * * * 

Read 200 times